İletişim

Sizi Arayalım

BAYKAL REZİSTANS KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca veri sorumlusu olarak Baykal Rezistans Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İş bu Aydınlatma Metni kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla KVKK’unun 10. Maddesi doğrultusunda Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü kapsamında ilgilileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Şirketimiz faaliyet alanı kapsamında, yasalara uygun olarak kişisel veriler işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Kişisel veriler çalışanların özlük dosyalarını oluşturmak, ticari faaliyet içerisinde muhasebe işlemleri, vergisel işlemleri düzenlemek, şirket içi raporlama, hukuki işlemleri yerine getirme, ilgili resmi ve idari kurumlarla ilgili işlemleri yürütme, resmi ve idari kurumlarla, bankalarca talep edilen belgelere yanıt vermek, sözleşme faaliyetleri, personel işe alım, çalıştırma ve işten ayrılış süreçleri faaliyetlerini yürütme, şikayetleri karşılama, mesai saatlerini belirleme, iş yeri güvenliğini sağlama faaliyetleri kapsamında ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Ancak kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeni ile açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

​Kişisel verileriniz, gerçek ve tüzel kişilerle, hissedarlarımızla, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ile bankalar ile, resmi/idari makamlarla, şirketimizin hizmet aldığı veya alacağı gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir. Baykal Rezistansın faaliyetleri kapsamında hizmetleri ve ürünleri sağlamak amacıyla hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, ilişkili kuruluşlarla, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi veri sorumlusuna ait olmak üzere hizmet aldığı kişi ve kurumlarla, sözleşme imzaladığı gerçek veya tüzel kişiler ile kişisel verileri paylaşabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, ilgilisinden yazılı, sözlü veya elektronik yollarla, üçüncü kişilerden benzer yollarla toplanması, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Kişisel verileriniz kanunlar kapsamında, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, SGK, banka vb. ilgili kurumlarla işlemlerin yapılması, işyeri güvenliğinin sağlanması, mesai saatlerinin belirlenmesi ve her türlü faaliyet kapsamında kanunlar, sözleşmeler, muvafakatlere dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz kanunlara, sözleşmelere, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluluk bulunmasına, ilgili kişinin kendisi tarafından kişisel bilgilerinin alenileştirilmiş olmasına, bir hakkın tesisi, kullanılması veya koruması için kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Yine özel nitelikli kişisel verileriniz olan ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbileri ile biyometrik ve genetik verileriniz özel izin ve muvafakat verilmesi hukuki sebebine dayalı olarak şirket çalışma amacına uygun olarak işlenmektedir.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir? Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

KVKK’un 6. Maddesinde Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. İşyeri güvenliği, mesai saatlerinin tespiti, şirket faaliyetleri kapsamında açık rızanın varlığı halinde özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş1 olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, şartları oluşmuş ise öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıraladığımız haklarınıza yönelik 6698 Sayılı KVKK’u kapsamında aşağıda belirtilen yollarla şirketimize ulaşabilirsiniz. Talebinizi içerir dilekçenizle ‘İkitelli Org. San. Bölg. Eskoop San. Sitesi C 1 Blok No:14/16/18/20/22 Başakşehir /İstanbul’ adresine bizzat elden, noter vasıtasıyla veya baykalrezistans@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.